نماد اعتماد الکترونیکی

پیشگیری از کابوس در کودکان


شبها سعی کنید همیشه یک چراغ خواب در اتاق کودک روشن باشد و در تاریکی قبل از اینکه به خواب رود به وسایل اتاق کودک نگاه کنید که بد

نمانده باشد مثلا یک صندلی ممکن است برای کودک ایجاد ترس کند . و یا می توان یک عروسک به کودک داد و یا در اتاق او اویزان  کرد و به او

بگویید که این عروسک جلوی خوابهای بد را می گیرد


سعی کنید کودکان قبل از به خواب رفتن  فیلمهای خشن و ترسناک نبینند  و یا بازیهای خشن و هیجان انگیز انجام ندهند


سعی کنید قبل از خواب رفتن کودک برایش قصه بخوانید (البته نه قصه های هیجا ن انگیز) و یا یک مسئله که برای کودک


جالب است برایش تعریف کنید و به او بگویید امیدوارم امشب در موردش خواب ببینی . شما می توانید یک موقعیت روحی
خوب و آرامش قبل از

خواب برای کودکتان ایجاد کنید.